International Ombuds Association
Prev MonthPrev Month Next monthNext month

July 2022
Sunday
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
26
27
28
29
30
Friday, July 1
Saturday, July 2
Sunday, July 3
Monday, July 4
Tuesday, July 5
Wednesday, July 6
Thursday, July 7
Friday, July 8
Saturday, July 9
Sunday, July 10
Monday, July 11
Tuesday, July 12
Wednesday, July 13
Thursday, July 14
Friday, July 15
Saturday, July 16
Sunday, July 17
Monday, July 18
Tuesday, July 19
Wednesday, July 20
Wednesday, July 20, 2022
8:00 AM - 9:00 AM PST

Wednesday, July 20, 2022
3:00 PM - 4:00 PM PST

Thursday, July 21
Friday, July 22
Saturday, July 23
Sunday, July 24
Monday, July 25
Monday, July 25, 2022
to Wednesday, July 27, 2022

First day of a 3-day event
Tuesday, July 26
Monday, July 25, 2022
to Wednesday, July 27, 2022

3-day Event
Wednesday, July 27
Monday, July 25, 2022
to Wednesday, July 27, 2022

Last day of a 3-day event
Thursday, July 28
Friday, July 29
Saturday, July 30
Sunday, July 31
1
2
3
4
5
6