International Ombuds Association
Prev MonthPrev Month Next monthNext month

April 2021
Sunday
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
28
29
30
31
Thursday, April 1
Saturday, March 20, 2021
to Tuesday, April 20, 2021

32-day Event
Friday, April 2
Saturday, March 20, 2021
to Tuesday, April 20, 2021

32-day Event
Saturday, April 3
Saturday, March 20, 2021
to Tuesday, April 20, 2021

32-day Event
Sunday, April 4
Saturday, March 20, 2021
to Tuesday, April 20, 2021

32-day Event
Monday, April 5
Saturday, March 20, 2021
to Tuesday, April 20, 2021

32-day Event
Monday, April 05, 2021
to Friday, April 09, 2021

First day of a 5-day event
Tuesday, April 6
Saturday, March 20, 2021
to Tuesday, April 20, 2021

32-day Event
Monday, April 05, 2021
to Friday, April 09, 2021

5-day Event
Wednesday, April 7
Saturday, March 20, 2021
to Tuesday, April 20, 2021

32-day Event
Monday, April 05, 2021
to Friday, April 09, 2021

5-day Event
Thursday, April 8
Saturday, March 20, 2021
to Tuesday, April 20, 2021

32-day Event
Monday, April 05, 2021
to Friday, April 09, 2021

5-day Event
Thursday, April 08, 2021
9:00 AM

Friday, April 9
Saturday, March 20, 2021
to Tuesday, April 20, 2021

32-day Event
Monday, April 05, 2021
to Friday, April 09, 2021

Last day of a 5-day event
Saturday, April 10
Saturday, March 20, 2021
to Tuesday, April 20, 2021

32-day Event
Sunday, April 11
Saturday, March 20, 2021
to Tuesday, April 20, 2021

32-day Event
Monday, April 12
Saturday, March 20, 2021
to Tuesday, April 20, 2021

32-day Event
Tuesday, April 13
Saturday, March 20, 2021
to Tuesday, April 20, 2021

32-day Event
Wednesday, April 14
Saturday, March 20, 2021
to Tuesday, April 20, 2021

32-day Event
Wednesday, April 14, 2021
to Saturday, April 17, 2021

First day of a 4-day event
Thursday, April 15
Saturday, March 20, 2021
to Tuesday, April 20, 2021

32-day Event
Wednesday, April 14, 2021
to Saturday, April 17, 2021

4-day Event
Thursday, April 15, 2021
9:00 AM - 5:00 PM PST

Friday, April 16
Saturday, March 20, 2021
to Tuesday, April 20, 2021

32-day Event
Wednesday, April 14, 2021
to Saturday, April 17, 2021

4-day Event
Saturday, April 17
Saturday, March 20, 2021
to Tuesday, April 20, 2021

32-day Event
Wednesday, April 14, 2021
to Saturday, April 17, 2021

Last day of a 4-day event
Sunday, April 18
Saturday, March 20, 2021
to Tuesday, April 20, 2021

32-day Event
Monday, April 19
Saturday, March 20, 2021
to Tuesday, April 20, 2021

32-day Event
Tuesday, April 20
Saturday, March 20, 2021
to Tuesday, April 20, 2021

Last day of a 32-day event
Wednesday, April 21
Thursday, April 22
Friday, April 23
Friday, April 23, 2021
to Monday, May 03, 2021

First day of a 11-day event
Saturday, April 24
Friday, April 23, 2021
to Monday, May 03, 2021

11-day Event
Sunday, April 25
Friday, April 23, 2021
to Monday, May 03, 2021

11-day Event
Monday, April 26
Friday, April 23, 2021
to Monday, May 03, 2021

11-day Event
Tuesday, April 27
Friday, April 23, 2021
to Monday, May 03, 2021

11-day Event
Wednesday, April 28
Friday, April 23, 2021
to Monday, May 03, 2021

11-day Event
Thursday, April 29
Friday, April 23, 2021
to Monday, May 03, 2021

11-day Event
Friday, April 30
Friday, April 23, 2021
to Monday, May 03, 2021

11-day Event
1